МИСИЯ на НУ ”Св. св. Кирил и Методий”
 • Формиране на общочовешки и национални ценности;
 • Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;
 • Формиране на отговорни личности, подготвени да изпълняват социалната си роля в обществото.
ВИЗИЯ на НУ ”Св. св. Кирил и Методий”
 • Утвърждаване на НУ ”Св. св. Кирил и Методий” като конкурентноспособно училище със свой облик;
 • Обособяване на педагогическия екип като колектив от професионалисти, формиращи ученика като европейски гражданин.
Материална база на НУ ”Св. св. Кирил и Методий”
 • Училището разполага с модерна материална база – класните стаи предлагат комфорт и възможности за мобилна организация на учебната среда.
 • Използването на нови образователни технологии – уроците в компютърния кабинет и мултимедийната презентация съпътстват ежедневната работа на всеки учител.
 • През учебната 2006/2007 година беше въведено външно оценяване на постиженията на четвъртокласниците. Отлични са резултатите на нашите ученици през всички учебни години – при максимален бал 20 :
  • 2006/2007 учебна година – среден успех 19,82
   първо място в област Ямбол
  • 2007/2008 учебна година – среден успех 19,84
   първо място в област Ямбол, второ място в страната
  • 2008/2009 учебна година – среден успех 19,68
   първо място в област Ямбол, четвърто място в страната
  • 2009/2010 учебна година – първо място в област Ямбол
  • 2010/2011 учебна година – среден успех 19,61
  • 2011/2012 учебна година – среден успех 19,20
  • 2012/2013 учебна година – среден успех 19,54
   първо място в област Ямбол, второ място в страната

От учебната 2012/2013 г. учителите от НУ „Св. св. Кирил и Методий“, първи в града, прилагат Енвижън. Това е софтуерен продукт, който има за цел да внедри най-новите технологии в класните стаи и да направи обучението по-интересен, интерактивен и забавен процес, както за учениците, така и за учителите. За да може да бъде използван софтуера, са необходими един компютър, един мултимедиен проектор и по една мишка за всеки ученик.

 •          2013/2014 учебна година – среден успех 19,21
 •           2014/2015 учебна година – среден успех 19,42
 •           2015/2016 учебна година – среден успех 19,40
 •           2016/ 2017 учебна година – среден успех 19,67
 •          2017/ 2018 учебна година – среден успех 19,55
 •          2018/2019 учебна година – среден успех  19,29