С цел осигуряване на допълнителна обучение и създаване на условия за изява на учениците с таланти, способности и интереси в определена област на познание училището през учебната 2018/2019 г. училището участва със свое проектно предложение по НП „Ученически олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” – бяха сформирани 2 групи, с общо 31 ученици от ІV клас, с ръководители Велина Станчева и Ваня Дунева.

През учебната 2017/2018 година продължава работата по НП „Ученически олимпиади и състезания“. Четвъртокласниците са разпределени в три групи, ръководени от  учителите Ласка Янчева, Лена Иванова и Десислава Колева. Целите на обучението са:

  • подготовка на  учениците за изява на творческите им заложби и постигане на високи резултати в олимпиади и състезания;
  • стимулиране практическото приложение на усвоените знания, умения и компетентности в нови и нестандартни ситуации;
  •  насърчаване увереност в силите за разрешаване на познавателни проблеми и любознателност към допълнителни страни на учебното съдържание.

През учебната 2016/2017 г. НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Ямбол работи по:

  • НП „Ученически олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”. Бяха сформирани 2 групи с общо 19 четвъртокласници, а обучението се водеше от учителите Галя Славова и Евелина Славова. Допълнителното обучение се водеше извън задължителните учебни часове и имаше за цел подготовката на учениците за участие в ученически олимпиади и състезания.

През учебната 2015/2016 година НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ спечели проект по Национална програма С грижа за всеки ученик“, модул Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“. Дейностите предвиждат допълнително обучение на девет талантливи ученици по различни дисциплини /математика, български език и литература, предприемачество и др. Обучението се извършва от  г-жа Спаска Найденова в рамките на два учебни часа седмично.

Целите на проекта са:

  • участие и успешно представяне в олимпиади и състезания;
  • създаване на мотивация у учениците за намиране на нови методи и подходи за работа, адекватни на индивидуалните потребности на учениците;
  • създаване на мотивация у учениците за личностно развитие;
  • създаване на добра педагогическа практика.