Иновативно училище

Урок по Домашен бит и техника с учениците от ІV“б“ клас – В кухнята. Заедно с Ути

За консултанти са поканени:

Г-н Аврамов /родител/, собственик на фирма, който запозна учениците какви задължения и отговорности има собственикът на една фирма и прие ролята на „управител” в импровизираната фирма за сандвичи „Рай до безкрай”;

Финансовият консултант г-жа Пенева /родител/ счетоводител на фирма сподели как се изчислява цена и себестойност на един продукт и как се определя печалбата от дадена вид дейност.

Коледен благотворителен базар

Учениците от ІV”а”, ІV”б” и І”г” клас откриха с радост и голямо удовлетворение първия си благотворителен коледен базар. В продължение на две седмици в класните им стаи бе оформен кът -работилница, където всяко свободно време бе запълнено с изработването на коледни предмети. В дейността с готовност се включиха и родителите, тъй като децата са убедени, че колкото една стока е по-качествена и атрактивна, толкова по-бързо ще се продаде.

Използване на нови методи на преподаване

Организираният личностно-ориентиран образователен процес е свързан с промяната на ролите учител -ученик, превръщане на ученика в активен участник в учебния процес и поставянето му в центъра на образователното взаимодействие. За неговото постигане е необходимо да се прилагат иновативни методи на преподаване: групова работа, проектно-ориентирано обучение, дискусии, решаване на казуси, ролеви игри, мозайка, светофар, светкавица, лавина, игров метод, мозъчна атака, кооперативно учене, проектно учене с участие на родители, работа по центрове, обсъждане, дискусии и др.