Отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

отчет 06.2021