Отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01. 2020 – 30.09.2020 година

отчет 01.01. – 30.09. 2020