Отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

отчет 30.12.2019