Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019г.