Отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01. – 31.03. 2019 г.

отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019г