Организираният личностно-ориентиран образователен процес е свързан с промяната на ролите учител -ученик, превръщане на ученика в активен участник в учебния процес и поставянето му в центъра на образователното взаимодействие. За неговото постигане е необходимо да се прилагат иновативни методи на преподаване: групова работа, проектно-ориентирано обучение, дискусии, решаване на казуси, ролеви игри, мозайка, светофар, светкавица, лавина, игров метод, мозъчна атака, кооперативно учене, проектно учене с участие на родители, работа по центрове, обсъждане, дискусии и др.

Въвеждането на новите методи ще доведе до разнообразяване на стандартната класно-урочна система, създаване на умения за презентиране на резултатите от екипната работа, развиване на умения за самоконтрол и самооценка. Проектно-ориентираното обучение е забавен начин учителите да направят ученето достъпно и учениците активни и отговорни към процеса на собственото си обучение. Проектно-ориентираното обучение стимулира учениците и учителите да бъдат креативни и иновативни, като мислят за усвояване и прилагане на знанията в дългосрочен план. Използването на образователни платформи като Learning Apps, Кhan Аcademy, образователния софтуер Envision и Jumpido и др.ще доведе до активизиране на по-пасивните ученици. Прилагането на новите методи на обучение ще доведе до развиване на лидерски умения, умения да се изслушват, да изразяват мнение, да задават въпроси. Ще се развие креативността на учениците, ще станат по-активни, по-спокойни и по-уверени. Учениците ще се научат да мислят и анализират, ще им се даде възможност за изследователска дейност, за самостоятелно търсене и подреждане на информация. Акцент ще бъде интегрирането на учениците, подкрепа на различните таланти на децата и превенция на агресивните прояви. Целта е да се подобри качеството на образователния процес.

Използването на електронни тестове, интерактивни презентации, дидактични електронни игри ще направи часовете от задължителната общообразователна подготовка забавни, динамични, емоционални и интерактивни. Те ще засилят интереса на ученика към учебната дейност.Адаптирането на обучението към индивидуалните възможности на учениците ще се осъществи и чрез използване на интернет базирани средства.

Работата по предприемачество ще разшири кръгозора на децата, свързан с бизнеса и икономиката, ще формира ключови компетентности по предприемачество – организираност, инициативност, креативност и умения за самостоятелно вземане на решения. Знанията и уменията, които ще получат малките ученици ще бъде първата крачка от превръщането им в добре информирани, финансово грамотни и пълноценни граждани на нашето общество.

Ще считаме, че проектът ни е изпълнен успешно, ако ученикът от пасивен наблюдател се превърне в активен сътрудник на учителя, като „открива” новите знания и развива чувство на отговорност към ученето в и извън класната стая. При добра комуникация и взаимодействие с родителите, те могат да се привлекат като съмишленици и участници в класови и училищните инициативи.
Ежегодно знанията и уменията на учениците ще бъдат измервани чрез входяща и изходяща диагностика в съответния клас; НВО-ІV клас, анкети с ученици и родители; участие в общински, регионални и национални олимпиади, състезания, конкурси.

Иновацията се предлага за целия период на обучение от първи до четвърти клас на паралелките, включени в проекта. Обхваща всички ученици от тези класове, както и техните родители.

В предложената иновация участват 10 начални учители, които притежават необходимата квалификационна степен и професионален опит, мотивирани да провеждат личностно ориентиран образователен процес за постигане на високо качество на обучение.

  • Светла Ганева – магистър „НУП”, старши учител с V ПКС;
  • Ваня Дунева – магистър „НУП”, старши учител с V ПКС;
  • Йорданка Лесева – магистър „НУП”, старши учител с V ПКС;
  • Евелина Славова – магистър „НУП”, магистър по Приложна социална психология;
  • Спаска Найденова – магистър „НУП”; старши учител;
  • Лена Иванова – магистър „НУП”, главен учител, с ІІ ПКС;
  • Ласка Янчева – магистър „НУП”, старши учител с ІІ ПКС;
  • Галя Славова – магистър „НУП”, старши учител с ІІ ПКС;
  • Елена Стефанова – магистър „НУП”, старши учител с ІІ ПКС;
  • Велина Станчева – бакалавър „НУП”, старши учител с V ПКС.