Педагогическите специалисти в училището участваха в обучение  на тема:”Диагностика на езиковото развитие на учениците от началния етап на основната образователна степен.  Форми, методи, инструментариум за преодоляване на констатираните дефицити”. Обучението беше интересно и полезно. По време на обучението участниците получиха конкретни и практически насоки за бъдещата работа, както и най-актуалната информация по темата.

Благодарим за професионализма и отзивчивостта на проф. дпн Нели Иванова!