От 16 до 18 ноември в гр. Пловдив се проведе Национална конференция за обмяна на добри практики в областта на извънкласните и извънучилищните дейности по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти”(УСПЕХ).

        За участие в конференцията бяха поканени 4 учители от област Ямбол, сред които и старши начален учител Евелина Харитонова Славова от нашето училище. Там тя представи дейността на  Ателие Приказкотерапия, ръководено от нея през изминалата учебна година.

       Презентацията  предизвика голям интерес сред останалите участници, а организаторите на форума изразиха задоволство, че дейността на Ателието продължава и през учебната 2012 – 2013 година.

       Приказкотерапията се базира върху използването на класическите приказки като преходно-терапевтично пространство, в което с помощта на различни арт-терапевтични техники, децата преработват своите съзнавани и несъзнавани конфликти, агресивните импулси, страхово-тревожни преживявания и травми. Учат се да разпознават и назовават своите емоции, да общуват по-ефективно. Работата в Ателието е насочена и към развиване на творческия потенциал и положителна самооценка на децата.