Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности, с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища.

Учениците имат необходимост от занимания извън задължителното учебно време, в което да заявят своите способности, интереси и компетентности в различни области на науката, изкуствата и спорта в неформална среда. В тази среда учениците срещат разбиране и подкрепа. Извънкласните и извънучилищни дейности дават възможност в значителна степен да се развие неформалното общуване между учителя, учениците, родителите.За интереса към разнообразните форми на извънкласна дейност в нашето училище говорят участниците – от 394 ученици в проект „Успех“ участват 355.

През учебната 2013/2014 година в НУ „Св. св. Кирил и Методий“ са сформирани следните групи:

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ (ИКД), УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА, ПРОЕКТ „УСПЕХ“

Клуб, секция, уъркшоп Ръководител 
Клуб „Приказен свят” Светла Ганева, Ваня Дунева
Клуб „Млад математик” Галя Славова
Театрално студио Соня Русева
Клуб „Шарен свят” Велина Станчева
Уъркшоп „Свят от хартия” Ласка Янчева
Клуб „Малки спортисти” Теодора Динева
Клуб „Умници- главици” Жасмина Бабова
Клуб „Приятели на математиката” Елена Стефанова
Клуб „Сръчни ръце” Йорданка Лесева
Клуб „Млад предприемач” Лена Иванова
Клуб „Млад математик” Спаска Найденова
Клуб „Любознайковци” Румяна Монева
Клуб „Любознайко” Антоанета Георгиева
Клуб „Вежливко” Парушка Гаванарова
Театрално студио „Палечко” Виолета Господинова
Секция Баскетбол Стоян Иванов
Клуб  „Млад журналист” Галя Славова, Лена Иванова
Вокална група „Весели ноти” Весела Пастърмаджиева
Клуб „Аз – фотографът” Стоян Киров
Модерни танци Таня Николова
Клуб „Хороводец” Румен Тодоров
О

Ръководител и координатор на дейностите на ниво училище е госпожа Нина Койчева – директор на училището.