Националното състезание „Знам и мога” се проведе за втори път на 26 март 2011 г. в Националния Олимпийски център и е организирано от Министерството на образованието, младежта и науката. В него участваха 34 деца, представители на областите в страната. Номинирането на участниците за националния кръг на състезанието се осъществява след оценяване на участниците в областния кръг на състезанието от регионална комисия, определена със заповед на началника на РИО. За участие в националния кръг се допускат само участниците в областния кръг, класирани на първо място.
По-големите области имаха по двама състезатели. Област Ямбол   в този последен етап на състезанието представи  ученичката от ІІІ”в” клас на НУ”Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Ямбол  Дивена Здравкова Йорданова.  Учениците се представиха чрез писмена самостоятелна работа, включваща 12 задачи, свързани  с изучаваните предмети в училище. Задачите бяха подчинени на тема „Моята родина”. Те са обединени тематично и са съобразени с учебния материал, изучен до момента на провеждането на съответния кръг на състезанието. Те създават възможност за решаване на проблем, за избор на решение и аргументиране на собствения избор, за изява на оригинално мислене и  творчество. Изпълнението на задачите е индивидуално.
Класирането на участниците в националния кръг на състезанието се осъществява в деня на състезанието от националната комисия.
Дивена Здравкова се класира на четвърто място след представителите на Дупница, София и Бургас.За пореден път пролича задълбочената и последователна работа на госпожа Спаска Найденова с учениците по всички учебни предмети.
Наградите връчи заместник министърът на Образованието госпожа Милена Дамянова. В поздрава си към всички участници, тя не пропусна да проучи мнението на учениците за целодневната организация на обучение, тежките  ученически чанти и интересни ли са тях учебниците. Подсказа, че по тези три проблема ще бъдат направени промени.
Беше обявено, че през следващата година организаторите ще направят всичко възможно да се превърне това състезание в Национална олимпиада.